Giấy Chứng Nhận Bộ Y Tế

Chungnhan ATTP GALIS 2

Giay XNCB TDNNLS

Kết quả kiểm định tỏi đen nhiều nhánh Lý Sơn GALIS:

STT/
No.

CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM
PARAMETER

ĐƠN VỊ
UNIT

PHƯƠNG PHÁP THỬ
TEST METHOD

KẾT QUẢ
RESULT

01 Coliforms (*) CFU/g TCVN 6848:2007
(ISO 4832:2006)
Không phát hiện (LOD =10)
02 Escherichia coli (*) CFU/g TCVN 7924-2:2008
(ISO 16649-2:2001)
Không phát hiện (LOD =10)
03 Tổng số bào tử nấm men nấm mốc (*) CFU/g TCVN 8275-2:2010
(ISO 21527-2:2008)
Không phát hiện (LOD =10)
04 Độ ẩm (*) % FAO, 14/7,1986, page 205 20.7
05 Lipid (*) % FAO, 14/7,1986 0.25
06 Protein (*) % FAO, 14/7,1986, page 221 13.1
07 Carbohydrate % Ref. AOAC 986.25 (2011) 62.8
08 Năng lượng Kcal/100g Calculation based on carbohydrate,
protein and fat
306
09 Acid amin % Ref. AOAC 994.12, EZ:faast user’s manual, Phenomenex (GC/FID) 5.34
Alanine % Ref. AOAC 994.12, EZ:faast user’s manual, Phenomenex (GC/FID) 0.34
Glycine % Ref. AOAC 994.12, EZ:faast user’s manual, Phenomenex (GC/FID) 0.35
Valine % Ref. AOAC 994.12, EZ:faast user’s manual, Phenomenex (GC/FID) 0.38
Leucine % Ref. AOAC 994.12, EZ:faast user’s manual, Phenomenex (GC/FID) 0.39
Isoleucine % Ref. AOAC 994.12, EZ:faast user’s manual, Phenomenex (GC/FID) 0.17
Threonine % Ref. AOAC 994.12, EZ:faast user’s manual, Phenomenex (GC/FID) 0.14
Serine % Ref. AOAC 994.12, EZ:faast user’s manual, Phenomenex (GC/FID) 0.17
Proline % Ref. AOAC 994.12, EZ:faast user’s manual, Phenomenex (GC/FID) 0.17
Aspartic acid % Ref. AOAC 994.12, EZ:faast user’s manual, Phenomenex (GC/FID) 0.78
Methionine % Ref. AOAC 994.12, EZ:faast user’s manual, Phenomenex (GC/FID) 0.08
Trans-4-Hydroxyproline (HYP) % Ref. AOAC 994.12, EZ:faast user’s manual, Phenomenex (GC/FID) 0.05
Glutamic acid % Ref. AOAC 994.12, EZ:faast user’s manual, Phenomenex (GC/FID) 1.05
Phenylalanine % Ref. AOAC 994.12, EZ:faast user’s manual, Phenomenex (GC/FID) 0.35
Lysine % Ref. AOAC 994.12, EZ:faast user’s manual, Phenomenex (GC/FID) 0.25
Histidine % Ref. AOAC 994.12, EZ:faast user’s manual, Phenomenex (GC/FID) 0.28
Hydroxylysine % Ref. AOAC 994.12, EZ:faast user’s manual, Phenomenex (GC/FID) 0.02
Tyrosine % Ref. AOAC 994.12, EZ:faast user’s manual, Phenomenex (GC/FID) 0.26
Cystine % Ref. AOAC 994.12, EZ:faast user’s manual, Phenomenex (GC/FID) 0.05
Cysteine % Ref. AOAC 994.12, EZ:faast user’s manual, Phenomenex (GC/FID) 0.06
10 Cadimi (Cd) (*) mg/Kg AOAC 999.11 (2011) 0.066
11 Chì (Pb) (*) mg/Kg AOAC 999.11 (2011) Không phát hiện (LOD =0.01)
Ghi chú: (*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận.(ISO/IEC 17025:2005), (a): Chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ, LOD: Giới hạn phát hiện/ (*): Items are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2005), (a): Items are tested by subcontractor, LOD: Limit of detection

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *